یکشنبه, 18 آذر 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
اصلاحیه پروانه بهره برداری امورت آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاح کروکی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح قدرت برق موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
استقرار دستگاه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح پروانه بهره برداری (تغییر کاربری) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
فرآیند صدور پروانه بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برا ی کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: