جمعه, 2 فروردین 1398

 

 

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-دی 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-دی 96  

نتیجه کمیسیون

شهرستان-روستا

نام مالک

ردیف

صدور پروانه

تالش-خواجه کری

سلیم سیرنگ

1

صدور پروانه

تالش-صولی محله

پرویز پارسا

2

صدور پروانه

تالش-سیاوان محله

ربابه ابراهیمی

3

صدور پروانه

تالش-سیاهدوله

ورثه مرحوم اسدی

4

صدور پروانه

تالش-وردم

حجت جهانی

5

صدور پروانه

تالش-چوپان محله

امیر بشیری و هادی بشیری

6

صدور پروانه

تالش-چماقستان

ابراهیم نظری

7

صدور پروانه

تالش-بیجاربین

الماس مالکی

8

صدور پروانه

تالش-لیسار محله اول

کاظمی تقی پور

9

صدور پروانه

تالش-دیراکری

عوض حسنی

10

 

 

منبع خبر: