جمعه, 27 مهر 1397

 

برای هشتمین سال پیایی صورت گرفت؛

 

موفقیت آب منطقه ای گیلان در عملکرد صورتهای مالی شرکت

  به گزارش روابط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي گيلان، جلسه ساليانه مجمع عمومي عادي اين شرکت در ارتباط با عملکرد مالي سال 1391 با حضور اعضاء مجمع، کارشناسان معاونتهاي تخصصي شرکت مديريت منابع آب ايران ، حسابرس سازمان حسابرسي و همچنين مديرعامل و معاونين آب منطقه اي گيلان، در محل شرکت مديريت منابع آب در تهران برگزار شد. در اين جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد يکساله طرحهاي عمراني از سوي مهندس سيف اله آقابيگي مديرعامل آب منطقه اي گيلان و استماع گزارش کارشناس سازمان حسابرسي، براي هشتمين سال پياپي عملکرد مالي اين شرکت در بخش طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، بدليل شفافيت صورتهاي مالي و عملکرد قانوني شرکت، بدون بند حسابرسي، مورد تأئيد اعضاء مجمع قرار گرفت و به تصويب رسيد. بر اساس اين گزارش، پيش از اين در شهريور ماه سال جاري نيز در ارتباط با اعتبارات بخش جاري آب منطقه اي گيلان، عملکرد اين شرکت براي هشتمين سال پيايي بدون بند حسابرسي، مورد تأئيد و تصويب اعضاء مجمع قرار گرفته بود.
منبع خبر: غلامرضا اصغری