یکشنبه, 3 تیر 1397

 

 

نتایج کمسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-خرداد95

نتایج کمسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-خرداد95  
ردیف نام مالک شهرستان-روستا نتیجه کمسیون
1 شرکت هامون مرغ شمال بندر انزلی-خمیران موافقت با بهره برداری
2 پدرام هادی بندر انزلی-کرگان موافقت با بهره برداری
3 یوسف خسروشاهی تالش-اوتارمحله لیسار موافقت با بهره برداری
4 ابراهیم کرمی اوتاری تالش-اوتارمحله لیسار موافقت با بهره برداری
5 شاهین نظامی پیرهرات تالش-پیرهرات اسالم موافقت با بهره برداری
6 کتاب اله حسن پور تالش-تکی تازه آباد موافقت با بهره برداری
7 زهرا رضاپور سرمستانی تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
8 محمد جعفری نژاد تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
9 مصطفی صلاحی تالش-چوبر موافقت با بهره برداری
10 حسن بهرام خو تالش-چوبر موافقت با بهره برداری
11 عزیز جاویدان تالش-حویق موافقت با بهره برداری
12 جبرائیل غفاری حویق تالش-حویق موافقت با بهره برداری
13 اسفندیار بهمنی تالش-خاصه سرا موافقت با بهره برداری
14 صفارعلی خوانده دیگه سرا تالش-خاله سرا57 موافقت با بهره برداری
15 بهزاد قلی نژاد تالش-خاله سرا57 موافقت با بهره برداری
16 فریدون خداوردیان تالش-ریک محله حویق موافقت با بهره برداری
17 کیوان پورمنصور تالش-شیخ محله  جوکندان موافقت با بهره برداری
18 رؤف امامی تالش-شیخ محله اسالم موافقت با بهره برداری
19 رضا منصوری شیرآباد تالش-شیرآباد موافقت با بهره برداری
20 یوسف و عیسی فلاح خوش خلق تالش-طولارود موافقت با بهره برداری
21 حقیقت رحمانی تالش-عنبراپشت موافقت با بهره برداری
22 فردین صلاحی تالش-قلعه بین لیسار موافقت با بهره برداری
23 نادر تنهاپور خطبه سرا تالش-کشلی موافقت با بهره برداری
24 عین اله برجی خطبه سرا تالش-کشلی موافقت با بهره برداری
25 چنگیزرضائی دیگه سرائی تالش-لطئین اسالن موافقت با بهره برداری
26 ناصر شکورزاده تالش-لمیر موافقت با بهره برداری
27 فداعلی ایمانی قلعه بین تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
28 غلامرضا طاهری لیسار تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
29 سیف اله نوروزیان هره دشت تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
30 کاوس جلیلی تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
31 تاجی آقاجانیان میانکوه تالش-میانکوه موافقت با بهره برداری
32 مقصود آدم زاد تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
33 احد پناهیان تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
34 اکرم محمدی تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
35 شکر محمدی نصرت آباد تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
36 سکینه قنبری سدهی رشت- حشکوا موافقت با بهره برداری
37 حسین ایزدی حشکوایی رشت- حشکوا موافقت با بهره برداری
38 علیرضا گوهری نوگورابی رشت- معاف محله  موافقت با بهره برداری
39 ابراهیم حسین زاده رشت-دهبنه موافقت با بهره برداری
40 رحمت اله پراینده شهرستانی رشت-شهرستان موافقت با بهره برداری
41 حسن صبور حشکوایی رشت حشکوا موافقت با بهره برداری
42 رسول ستوده رضوانشهر- ملامحله موافقت با بهره برداری
43 بهمن احمدی رضوانشهر-دیلج موافقت با بهره برداری
44 فیروز رمضانی دیلج رضوانشهر-سیمبرخاله موافقت با بهره برداری
45 علی اشرف جهاندیده شاشکوهی رضوانشهر-شادکوه موافقت با بهره برداری
46 زاوش رضوانی چرانی رضوانشهر-شیر امیر محله موافقت با بهره برداری
47 اصلانشیری پورآلکامی رضوانشهر-قلم باغ موافقت با بهره برداری
48 پژوهشکده آبزی پروری فومن فومن- حسینکوه موافقت با بهره برداری
منبع خبر: