جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
احیای آب بندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء
مشخصات آگهی
 موضوع: احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء
تشریح:

آگهی     http://www.glrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/ag-1.pdf

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: مشاور طراحان البرز سبز
میزان برآورد هزینه: 17,455,417,163 ریال
محل تامین اعتبار: سایر منابع (استحصال و فروش خاک موسوم به پیت از آببندان های مزبور)
محل اجرای پروژه: آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء
تضمین مورد نیاز: 880000000
محل بازگشایی: دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: گیلان امروز
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/09/02
تاریخ آغاز: 1395/09/01
تاریخ پایان: 1395/09/07
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/09/17
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 714