جمعه, 27 مهر 1397

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی پهلوان بست
احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی

 

تاریخ شروع : 1390/11/25  |  تاریخ پایان : 1392/03/25

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 19   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی فخرآباد
احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی درانتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شوردریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاددریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

 

تاریخ شروع : 1394/02/01  |  تاریخ پایان : 1395/02/01

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی دهنه سر سفیدرود
احداث حداکثری از روان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

 

تاریخ شروع : 1391/02/26  |  تاریخ پایان : 1392/02/26

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی انبارسر سفیدرود
احداث حداکثری از روان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

 

تاریخ شروع : 1393/03/24  |  تاریخ پایان : 1394/03/24

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر