جمعه, 27 مهر 1397

1396

سند ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند الگوی SDI سازمانی ُSDI سازمانی 21123 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان 1396/11/01

1392

سند ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو سند توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو 1392/09/05
  سند بخش آب سند بخش آب 1392/09/27
  سند فرابخشی مديريت منابع آب سند فرابخشی مديريت منابع آب 1392/09/27
  اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران 1392/09/27
  اساسنامه شرکت های آب منطقه‌ای اساسنامه شرکت های آب منطقه‌ای 1392/09/27

1386

سند ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند افتا سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) معاونت فناوری اطلاعات/ دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاع 1386/07/01