جمعه, 27 مهر 1397

1396

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  منشور حقوق شهروندی وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران منشور حقوق شهروندی در وزارت نیرو 1 وزارت نیرو 1396/08/01

1393

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  صیانت از حقوق مردم صیانت از حقوق مردم 93/43528/50/100 وزیر نیرو 1393/10/27
  طرح تکریم ارباب رجوع اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع 5697/93/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1393/04/24

1392

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ضوابط بکارگیری کارت هوشمند ملی 23967/1 1392/05/09
  هماهنگی با واحد حقوقی در ارایه پاسخ به دستگاه های نظارتی 141931 1392/08/28
  آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاهای اجرایی آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاهای اجرایی 1392/08/28
  آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی 1392/08/28

1390

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارائه خدمت به مردم و ارباب رجوع از طریق میز خدمت ارائه خدمات از طریق میز خدمت 200/7193 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور 1390/03/30

1389

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سیاست های کلی نظام اداری(10 برنامه تحول اداری) سیاست های کلی نظام اداری(10 برنامه تحول اداری) 1 -- 1389/11/29

1386

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه افزایش سهمیه سوخت خودروهای در اختیار 400/43399 1386/06/10

1385

1384

1382