جمعه, 27 مهر 1397

1386

1385

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه 151339 در خصوص ضبط ضمانتنامه 151339 1385/11/18

1384

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه نحوه تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه 15677/101 1384/02/05

1383

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه 10031532 فسخ پيمان - تفويض اختيار استاني 100/31532 1383/06/03

1381

1373

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  گردش کار قراردادهای مطالعاتی و اجرایی 100/574 1373/02/03

1371

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه تعدیل 2161/54/10231-1 1371/07/27