جمعه, 27 مهر 1397

1397

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی 97/17075/50/100 وزارت نیرو 1397/03/05

1394

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری 200/382 ریاست جمهوری 1394/04/08

1393

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها 1393/04/24

1392

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه مه مدیریت جامع کیفیت منابع آب نظام نامه م 10ریت جامع کیفیت منابع آب 1392/09/02
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها 1392/09/03
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو 1392/09/06

1391

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 2-ن م ب پ- م ب پ وزیر نیرو 1391/07/01

1390

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه مدیریت عملکرد وزارت نیرو مدیریت عملکرد وزارت نیرو 40878/50/100 وزارت نیرو 1390/11/25

1382

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه تحقیقات شرکت های آب منطقه ای نظام نامه تحقیقات شرکت های آب منطقه ای 1382/10/01