چهارشنبه, 20 فروردین 1399

 

وظایف و مسئولیت های دفتر حقوقی و خرید اراضی

 

اهم وظایف محوله:

  • تهیه و تنظیم شکوائیه های کیفری و تقدیم دادخواست های حقوقی و پاسخ به شکوائیه های مطروحه و انجام مدافعات لازم جهت حفظ حقوق سازمان.
  • حمایت قضایی از پرسنل و همکاران در دعاوی مطروحه له یا علیه آنان در ارتباط با انجام وظایف و مسئوولیت های اداری.
  • رفع مزاحمت ها و ممانعت های بعمل آمده از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در پروژه ها و طرح های عمرانی شرکت.
  • تهیه و تنظیم قراردادها و صدور مجوزهای لازم در ارتباط با بستر رودخانه ها و اراضی استملاکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی.
  • شرکت در جلسات مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
  • شرکت در کمیسیون های آب های سطحی و چاه و...
  • ارائه رهنمودهای حقوقی به واحدهای مختلف شرکت.
  • امر خرید اراضی و پرداخت خسارات وارده به عرصه و اعیانات موجود در مسیر طرح های عمرانی بر اساس قوانین موضوعه و امضاء اسناد رسمی به نمایندگی از طرف شرکت در دفاتر اسناد رسمی.
  • تنظیم موافقتنامه ها و صورتجلسات و صورت برداری از اراضی مستحدثات و اعیانات مسیر طرحهای عمرانی و نیز ارجاع امر به کارشناس دادگستری.

 

 

 

 


    بازدید:4523

    تاریخ ثبت: 1394/01/15
    آخرین به روزرسانی: 1394/01/25