پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هشدار طغیان سیل
عضویت در کانون بازنشستگان
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

شرح وﻇﺎﯾﻒ


- ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﻨﺎﺳـﯽ  ، ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی رﻓـﻊ ﯾـﺎ کاﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃه

- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم  آﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﻻزم  ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐـﻼس، ﺳـﻤﯿﻨﺎر، ﮐﺎرﮔـاه آموزشی و...

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

- پیگیری اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺻﻔﺤﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺷـﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ

-  ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ واﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ

- ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻣﺤﺘﻤـﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻻزم

- اﯾﺠﺎد وراﻫﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر

- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ

- ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ:

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﻞ، ﻣﺨﺎﻃﺮات درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺮق، آب و ﻓﺎﺿﻼب


    بازدید:3240

    تاریخ ثبت: 1395/11/03
    آخرین به روزرسانی: 1395/11/18