سه‌شنبه, 30 آبان 1396


تماس با ما

آدرس : رشت – بلوار امام خمینی - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 صندوق پستی : 1153-41345
 کد پستی : 4188866789
 تلفن : 9-33669021-013
 دورنگار : 33667261-33667083-013
صندوق صوتی ثبت شکایات : 332119401-013

پست الکترونیکی : info@glrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :3
بیشترین بازدید همزمان:79
بازدید امروز :629
بازدید دیروز :2232
کل بازدید :911748
میانگین بازدید :873
آخرین به روزرسانی:1396/08/29 07:55:44

شرح وﻇﺎﯾﻒ


- ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﻨﺎﺳـﯽ  ، ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی رﻓـﻊ ﯾـﺎ کاﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃه

- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم  آﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﻻزم  ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐـﻼس، ﺳـﻤﯿﻨﺎر، ﮐﺎرﮔـاه آموزشی و...

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

- پیگیری اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺻﻔﺤﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺷـﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ

-  ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ واﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ

- ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻣﺤﺘﻤـﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻻزم

- اﯾﺠﺎد وراﻫﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر

- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ

- ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ:

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﻞ، ﻣﺨﺎﻃﺮات درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺮق، آب و ﻓﺎﺿﻼب


    بازدید:855

    تاریخ ثبت: 1395/11/03
    آخرین به روزرسانی: 1395/11/18

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا