چهارشنبه, 20 فروردین 1399

 

حوزه دشت گیلان وفومنات آبخورسد سفیدرود

 

حوزه دشت گیلان و فومنات آبخور سدسفیدرود « گیلان مرکزی »


      - منابع آب سطحی این بخش رودخانه سفیدرود و سایر رودخانه های محلی مشرف به شبکه سفیدرود می باشد.
      - اراضی شالیکاری منطقه در توسعه نهائی 189800 هکتار می باشد که در حال حاضر زیر کشت قرار دارد.

نوع و سطح زیرکشت

آب مورد نیاز « میلیون متر مکعب در سال »

189833 هکتار اراضی شالیکاری

2292 میلیون متر مکعب

7487 هکتار استخرهای پرورش ماهی

337 میلیون متر مکعب

3834 هکتار باغات چای

12 میلیون متر مکعب

12246 هکتار زیتون کاری

37 میلیون متر مکعب

سایر مصارف (تولید انرژی برقآبی و ...)

410 میلیون متر مکعب

جمع: 213400   هکتار اراضی آبی

جمع: 3088   میلیون متر مکعب

 

 

سایر نیازها

آب مورد نیاز « میلیون متر مکعب »

شرب شهری و روستائی

174 میلیون متر مکعب

نیاز صنعت و خدمات

91 میلیون متر مکعب

نیاز محیط زیست

330 میلیون متر مکعب

جمع سایر نیازها

595 میلیون متر مکعب

جمع کل نیازهای گیلان مرکزی

3683 میلیون متر مکعب

 

 

        جمع نیاز آبی این منطقه 3683 میلیون مترمکعب در سال می باشد که می بایست از سیستم سپیدرود - استور و سایر منابع  آبی و آبخوان های مشرف به شبکه سفیدرود فوق تامین گردد.


    بازدید:5863

    تاریخ ثبت: 1393/11/15
    آخرین به روزرسانی: 1394/02/22