چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

لیست کلی خدمات شرکت

ردیف عنوان خدمت فایل گردش کار فایل فرم خدمت
1 صدور مجوز برداشت از منابع آب سطحی دانلود دانلود
2 فرم مشخصات متقاضی - فرم 1   دانلود
3 خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی دانلود دانلود
4 پارامترهای آزمایش شیمیایی آب دانلود دانلود
5 انجام آزمایشات شیمیایی آب دانلود دانلود
6 پارامترهای آزمایش باکتریولوژی آب دانلود دانلود
7 انجام آزمایشات باکتریولوژی آب دانلود دانلود
8 تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی دانلود دانلود
9 صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
10 درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه دانلود دانلود
11 صدور پروانه کف شکنی و تغییرمحل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه بهره برداری کف شکنی چاه) دانلود دانلود
12 صدور مجوز تغییر محل چاه دانلود دانلود
13 صدور مجوز ماده پنج دانلود دانلود
14 فرم استعلام از جهاد کشاورزی   دانلود
15 فرم استعلام از منابع طبیعی برای بسته بندی آب چشمه   دانلود
16 فرم استعلام از امور اراضی شهرستان ها   دانلود
17 فرم اظهارنامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا   دانلود
18 فرم گزارش کارشناسی حفر چاه   دانلود
19 فرم گزارش کارشناسی حفر قنات   دانلود
20 فرم استعلام از ثبت اسناد   دانلود
21 فرم استعلام از محیط زیست   دانلود
22 فرم استعلام از فرمانداری   دانلود
23 فرم استعلام از بخش غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   دانلود
24 تایید تقاضای سوخت کشاورزان دانلود دانلود
25 تایید تقاضای سوخت پیمانکاران دانلود دانلود
26 دستورالعمل ارزیابی مشاوران   دانلود
27 دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران   دانلود
28 ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به نهادها و اشخاص حقوقی دانلود دانلود
29 ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانلود دانلود
30 تعرفه های آب بها   دانلود
31 موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای دانلود دانلود
32 صدور پاسخ استعلام های تأمین آب واحدهای صنعتی دانلود دانلود
33 تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان دانلود دانلود
34 فرم رضایت حق آبه بران   دانلود
35 صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
36 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه دانلود دانلود
37 صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی دانلود دانلود
38 تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
39 تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
40 صدور مجوز لایروبی چاه دانلود دانلود
41 صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه دانلود دانلود
42 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری دانلود دانلود
43 تغییر روش حفاری دانلود دانلود
44 تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه دانلود دانلود
45 مجوز حفر گمانه آزمایشی دانلود دانلود
46 صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
47 صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات دانلود دانلود
48 آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری دانلود دانلود
49 صدور مجوز پیشکاری قنات دانلود دانلود
50 صدور مجوز لایروبی قنات دانلود دانلود
51 تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات دانلود دانلود
52 صدور مجوز چاه به جای قنات دانلود دانلود
53 صدور مجوز حفر کوره جانبی (گالری) دانلود دانلود
54 تعهدنامه انسداد چاه   دانلود
55 تعهدنامه حفر مجوز گمانه   دانلود
56 رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی دانلود دانلود
57 تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری دانلود دانلود
58 واگذاری اشتراک آب از منابع آب سطحی دانلود دانلود
59 واگذاری اشتراک آب از رودخانه های مرزی دانلود دانلود
60 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی دانلود دانلود
61 رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه آبهای سطحی دانلود دانلود
62 مراحل صدور نامه تحویل سوخت دانلود دانلود
63 گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آبهای سطحی دانلود دانلود
64 پرداخت بهای آب سطحی (کشاورزی) براساس قراردادهای آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی دانلود دانلود
65 اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته دانلود دانلود
66 صدور مجوز اجرای طرح های عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی دانلود دانلود
67 صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب، نفت، گاز و... از بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی دانلود دانلود
68 تعیین و اعلام حد و بستر رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی دانلود دانلود
69 صدور مجوز بهره برداری از بستر رودخانه ها در قالب قرارداد اجاره بستر دانلود دانلود
70 انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها و مجاری آبی دانلود دانلود
71 تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی دانلود دانلود
72 صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده ها نفتی برای چاه های دیزلی دانلود دانلود
73 نحوه تملک و پرداخت خسارات ناشی از اجرای طرح های عمرانی دانلود دانلود
74 اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای دانلود دانلود
75 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار دانلود دانلود
76 صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب دانلود دانلود
77 رسیدگی به درخواست های آبزی پروری دانلود دانلود
78 رسیدگی به شکایات   دانلود
79 فرم نظرسنجی ارباب رجوع   دانلود
80 طرح تکریم ارباب رجوع و حسن جریان امور اداری دانلود دانلود
81 صدور مجوز ادامه پیشکاری و لایروبی قنات دانلود دانلود
82 صدور پروانه المثنی دانلود دانلود
83 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای فعالیت های آبزی پروری دانلود دانلود
84 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای فعالیت های آبزی پروری دانلود دانلود
85 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی دانلود دانلود
86 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی دانلود دانلود
87 صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه دانلود دانلود
89 فرم استعلام از منابع طبیعی برای تأمین آب اراضی کشاورزی دانلود دانلود
90 تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) دانلود دانلود


    بازدید:7418

   
    آخرین به روزرسانی: 1394/04/09