نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 هشتپر 99 0 0 0 142.1 190.2 103.9 7.6 123 32.2 70.7 0 0 0 0 0
2 منجیل 243 356336 4070003 0 5.5 37.5 42.7 6.2 32 9 20 0 0 0 0 0
3 شلمان 16 430754 4112823 0 236 251.5 172.5 29 122 31.5 113 0 0 0 0 0
4 رشت 0 376895 4124431 0 181.5 184.6 194.5 34.7 274.7 29.6 92.5 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.