نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 هشتپر 99 0 0 0 248.8 258.9 152.1 43.8 125 109.9 0 0 0 0 0 0
2 منجیل 243 356336 4070003 0 10 32 56 36.5 38.5 27 0 0 0 0 0 0
3 شلمان 16 430754 4112823 0 445.5 125.8 121 85.5 147.5 137 0 0 0 0 0 0
4 رشت 0 376895 4124431 0 185.7 104 94.5 105.5 204.9 121.6 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.