نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 رشت 0 376895 4124431 0 270.2 14.7 61.5 62.7 160.5 0 0 0 0 0 0 0
2 شلمان 16 430754 4112823 0 477.5 33 35 56.5 120.5 0 0 0 0 0 0 0
3 منجیل 243 356336 4070003 0 13 13 16.5 12.5 76 0 0 0 0 0 0 0
4 هشتپر 99 0 0 0 304.5 44.8 58.3 30.4 77.1 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.