نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 لوشان شاهرود 4864 3 0.000 6.33 6.87 8.15 7.77 13.67 0 0 0 0 0 0 0
2 گیلوان قزل اوزن 49650 1 0.000 3.12 6.43 10.57 9.27 19.42 0 0 0 0 0 0 0
3 پونل شفارود 345 1 0.000 5.73 2.3 2.2 1.93 3.89 0 0 0 0 0 0 0
4 طول لات پلرود 1574 1 0.000 10.68 4.45 5.17 5.17 11.65 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.