نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 لوشان شاهرود 4864 3 0.000 7.33 7.08 11.72 14.55 21.05 15.21 0 0 0 0 0 0
2 گیلوان قزل اوزن 49650 1 0.000 7.33 9.98 18.57 25.97 64.7 62.93 0 0 0 0 0 0
3 پونل شفارود 345 1 0.000 8.58 12.41 12.92 6.96 8.25 8.32 0 0 0 0 0 0
4 طول لات پلرود 1574 1 0.000 13.34 10.01 9.19 8.62 19.6 17.15 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.