نمایش آمار سال آبی:
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 طول لات پلرود 1574 1 0.000 11.7 15.73 19.25 14.78 14.49 28.22 50.55 0 0 0 0 0
2 پونل شفارود 345 1 0.000 6.14 11.11 8.7 7.71 5.68 11.73 9.47 0 0 0 0 0
3 گیلوان قزل اوزن 49650 1 0.000 2.37 9.17 16.32 20.43 20.75 44.77 152.63 0 0 0 0 0
4 لوشان شاهرود 4864 3 0.000 6.62 8.9 7.03 9.55 10.75 19.52 47.95 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.