|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

معاونت مالی و پشتیبانی

موضوع

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت

تشریح

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2002001076000016

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001076000016 از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را بعمل آورند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرم شماره 1

دستورالعمل و شرایط مناقصه شماره 2002001076000016

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001076000016 از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را بعمل آورند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت با مشخصات  فنی مندرج در پیوست شماره (1)

2- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه :

متقاضیان می توانند از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 10/05/1402 لغایت رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/05/1402 با مراجعه به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  برای دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3- تاریخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مناقصات : مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را تکمیل و نسبت به بارگذاری کلیه اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/05/1402 اقدام نموده و ضمن بارگذاری پاکت (الف) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می بایست نسبت به ارسال پاکت لاک و مهر شده الف (اصل تضمین شرکت در مناقصه) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت- بلوار امام خمینی- شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان اقدام و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/05/1402 در کمیسیون مناقصه بازگشایی می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد.

«مناقصه گران با امضای این اسناد اعلام می نمایند که از این موضوع مطلع گردیده، لذا نیازی به ارسال دعوت نامه جداگانه نمی باشد»

4ـ منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای 6 و 7 و8  می باشد که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت (الف) و (ب) و (ج) قرار داده می شوند.

5ـ اسناد و مدارک مناقصه باید بر اساس شرایط مناقصه و سایر دستورالعملها و مقررات سامانه ستاد ایران تکمیل و تنظیم گردیده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای (الف) ، (ب) و (ج)  در سامانه مذکور بارگذاری گردد.

6 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتنـد از  :

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 900،000،000 (نهصد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی (بر اساس فرم نمونه پیوست با اعتبار سه ماهه و قابلیت تمدید سه ماه دیگر) یا فیش نقدی یا پرداخت الکترونیکی تهیه و اصل آن در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور بارگذاری شود. لازم به ذکر است مشخصات لازم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادی شرکت آب منطقه ای گیلان 411356488953 و کد پستی  4188866789 و شناسه ملی شرکت 10720143757 و شماره ثبت 1711 می باشد.

7 ـ اسنادو مدارکی که باید در پاکت (ب) قرار داده شود :

1-7- دستورالعمل و شرایط شرکت در مناقصه (فرم شماره 1)

2-7- برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (فرم شماره 2)

3-7- پیش نویس قرارداد (فرم شماره 4)

4-7- مشخصات فنی کالای موضوع مناقصه مطابق پیوست شماره (1)

5-7- شرکت کنندگان می بایست تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی شرکت های تولید کننده یا فروشندگان مجاز (شامل شرکت های بازرگانی و اشخاص حقیقی) دستگاه دیزل ژنراتور درخواستی بهمراه متعلقات مربوطه مطابق  پیوست شماره (1) و دستورالعمل و شرایط مناقصه (فرم شماره 1) باشند، ارائه کپی برابر با اصل پروانه بهره برداری مرتبط با موضوع از سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تولید کنندگان /  نامه نمایندگی برای نمایندگان رسمی فروش/ اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه برای اشخاص حقوقی یا پروانه کسب (پروانه صنفی) مرتبط با موضوع مناقصه برای اشخاص حقیقی که تحت عنوان فروشندگان مجاز در مناقصه شرکت می نمایند و همچنین ارائه موارد ذیل الزامی می باشد :

1-6- سایر مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقیقی عبارتند از :

تصویر شناسنامه تمام صفحات - تصویر کارت ملی بصورت پشت و رو - شماره حساب بانکی بنام خود شخص شرکت کننده در مناقصه– رزومه کاری - آدرس دقیق پستی.

2-5-7- سایر مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی عبارتند از :

کپی برابر با اصل آگهی ثبت شرکت- اساسنامه شرکت- کد اقتصادی– کد شناسه ملی- آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور - تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز - شماره حساب بانکی بنام شرکت – رزومه کاری - آدرس دقیق پستی.

8ـ اسناد و مدارکی که باید در پاکت (ج)  قرار داده شود عبارتنـد از  :

1-8 – برگه پیشنهاد قیمت طبق فرم شماره (3) تکمیل شده و در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد. در صورت تفاوت قیمت اعلامی در برگ پیشنهاد قیمت و قیمت مندرج در سامانه، سامانه ملاک خواهد بود.

2-8- تعیین برنده مناقصه بر اساس قیمت پیشنهادی (کل) خواهد بود.

9ـ پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 6 و 7 و 8 ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضای الکترونیکی نموده و در سامانه ستادایران بارگذاری نماید و در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود اعلام خواهد شد.

10ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد، درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، آن پیشنهاد مردود اعلام شده و عیناً به پیشنهاددهنده مستـرد می شود.

11ـ هر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا یک هفته قبل از پایان مدت مقرر تحویل پاکات مناقصه ، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.

12ـ هرگونه توضیح یا تجدیدنظر، حذف و یا اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

13ـ مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات فنی را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد برای خود محفوظ      می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به پیشنهاد دهندگان ابلاغ می شود  در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید ، از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر در قیمت گردد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

14- بر اساس ضوابط و مقررات سامانه ستاد ایران مهر و امضای الکترونیکی کلیه صفحات اسناد مناقصه شامل دستورالعمل و شرایط مناقصه (فرم شماره 1)، اقرار نامه (فرم شماره 2) و نمونه قرارداد (فرم شماره 4) به همراه کلیه اسناد و مدارک درخواستی از مناقصه گران الزامی می باشد.

15ـ  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز از تاریخ اعلام به برنده در سامانه، نسبت به پذیرش برنده بودن از طریق سامانه اقدام نموده و با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود و قبول انجام کلیه موارد دیگر اسناد مناقصه به انعقاد قرارداد مبادرت نماید

16- در صورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده در بند (15) حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده شرکت در مناقصه وی بدون هیچگونه تشریفات قانونی ضبط و به نفع دستگاه مناقصه گزار وصول گردیده و در صورت داشتن برنده دوم، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام شده وچنانچه او نیز از تاریخ ابلاغ کارفرما طی مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او جهت شرکت در مناقصه به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و وصول می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ضمناً برنده دوم مناقصه در صورتی تعیین می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.

17ـ پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد خواهد شد  .

18- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 180 روز پس از  آخرین موعد تسلیم پیشنهادات می باشد.

19- ذکر کامل مشخصات فنی اقلام درخواستی الزامی و ارائه پیشنهاد بدون درج مشخصات فنی قید شده در پیوست شماره (1) مورد قبول واقع نخواهد شد .

20ـ. مدت تحویل کالا : 15 روز می باشد .

21- سپرده نفر دوم تا قبل از انعقاد قرارداد با نفر اول عودت داده نمیشود.

22- تضمین شرکت در مناقصه برنده پس از عقد و مبادله قرارداد و ارائه 10% سپرده انجام تعهدات معامله مسترد میگردد.

23- هزینه چاپ آگهی های مربوط به مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

24- در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» فروشندگان مکلف اند در سامانه توانیران ثبت نام و کلیه توانمندی های خود را در سامانه مزبور ثبت و کلیه الزامات مندرج در قانون یاد شده و سامانه توانیران، خصوصاً الزام موضوع ماده (5) قانور مذکور را به طور کامل رعایت نمایند.

 

 

                                                                                                                      نام و نام خانوادگی :

                                                                                                                    مهـر و امضـاء مجاز شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره2

اقرار نـامـه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

 

اینجانب ...................................................................... فـرزند ............................................................. به شماره  شناسنامه ............................ صادره از .................................... دارنده شماره ملی .................................. و کدپستی ............................. بعنوان شخص حقیقی/ مدیر عامل شرکت.......................................................... با علم و اطلاع از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مناقصه شماره 2002001076000016 با موضوع خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA  350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت با مشخصات  فنی مندرج در پیوست شماره (1) که مورد نظر شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان می باشد، شرکت      می نمایـم .

 

 

                                                                                                                                                               نام و نام خانوادگی :

                                                                                                                                                           مهـر و امضـاء مجاز شرکت           

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

 

بـرگ پیشنهـاد قیمـت

به : شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

 

اینجانب/ شرکت .......................................................... ضمن مطالعه کامل و قبول کلیه اسناد، مدارک، ضوابط و شرایط مناقصه شماره 2002001076000016 با موضوع خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد این شرکت با مشخصات  فنی مندرج در پیوست شماره (1) بدینوسیله قیمت پیشنهادی خود را بدون احتساب مالیات ارزش افزوده به مبلغ به عدد ......................................... ریال به حروف ...........................................................................................

 ........................................................................................ ریال اعلام میدارد.

 

کد اقتصادی :

شماره ملی /کد شناسه ملی :

شماره ثبت شرکت :                                     ،  تاریخ ثبت شرکت :

آدرس دقیق پستی :

تلفن ثابت :                                              ،  فاکس :

تلفن همراه :

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     نام و نام خانوادگی :

                                                                                                                                                                    مهـر و امضـاء مجاز     

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان- رشت بلوار امام خمینی، تلفن 9-32669021- 013

2- موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  KVA  350 بهمراه متعلقات مربوطه جهت تأمین برق اضطراری ستاد شرکت با مشخصات  فنی مندرج در پیوست شماره (1).

3- مدت قرارداد :  15 روز .

4- مواعد زمانی :

 • تاریخ انتشار فراخوان : از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 10/05/1402 لغایت رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/05/1402
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان : تا رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/05/1402
 • مهلت ارسال پیشنهادات : تا رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/05/1402
 • زمان بازگشایی پاکت ها : رأس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 25/05/1402

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 900،000،000 (نهصد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی یا پرداخت الکترونیکی تهیه و اصل آن در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور بارگذاری شود.

6- مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.

7- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456      می باشد.

9- هزینه چاپ کلیه آگهی های مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

بله

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدر

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

تجارت

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 14 مرداد 1402
 کارشناس بازرگانی
 463
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 29
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,428
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,579,103
 • آخرین به روزرسانی : 23 خرداد 1403 06:56:01
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :