|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اهداف و وظایف

شرح وﻇﺎﯾﻒ


- ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﻨﺎﺳـﯽ  ، ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی رﻓـﻊ ﯾـﺎ کاﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃه

- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم  آﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﻻزم  ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐـﻼس، ﺳـﻤﯿﻨﺎر، ﮐﺎرﮔـاه آموزشی و...

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

- پیگیری اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺻﻔﺤﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺷـﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ

-  ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ واﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ

- ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻣﺤﺘﻤـﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻻزم

- اﯾﺠﺎد وراﻫﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر

- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ

- ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ:

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﻞ، ﻣﺨﺎﻃﺮات درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺮق، آب و ﻓﺎﺿﻼب

 تاریخ ثبت : 3 بهمن 1395
  آخرین به روزرسانی : 18 بهمن 1395
 مدیر سایت
 14240
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 28
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,824
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,579,499
 • آخرین به روزرسانی : 23 خرداد 1403 06:56:01
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :