ارزیابی کیفی زهکش های بندر کیاشهر، حوزه سفیدرود با استفاده از شاخص NSFWQI

احداث شبکه زهکشی مناسب در شالیزارهای واقع در جلگه گیلان عامل اصلی و ضروری برای افزایش و مرغوبیت محصول برنج است و امکان کشت دوم، از جمله صیفی و سبزی را فراهم می آورد. آب زهکش در مزارع سنتی اغلب منبع آب آبیاری زمین های پایین دست است.

هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب زهکش های مناطق لوخ، لسکو کلایه و پل کیاشهر واقع در بندر کیاشهر از حوزه دشت سفیدورد گیلان در حاشیه دریای خزر می باشد...

  تاریخ ثبت : 25 دی 1393
 20617