پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان

     این پژوهش با هدف بررسی چند شاخص مهم کیفیت آبهای زیرزمینی و تغییرات مکانی آنها با استفاده از زمین آمار و با داده های شاخص کیفیت آب شاملEC ،Na  وSAR نمونه‌برداری شده از 135 حلقه چاه در شهریور سال 1386 در استان انجام گرفته است. دقت روش‌های کریجینگ معمولی(OK) و معکوس فاصله (IDW) با سه توان 1 تا 3  بررسی و نقشه‌های پهنه‌بندی آنها رسم شد. نتایج نشان از مناسب بودن شاخص SAR و بالا بودن هدایت الکتریکی خصوصاً در مناطق مرکزی و مرکزی متمایل به شرق ،همجوار با دریا است و می‌تواند پایداری تولید برنج را به خطراندازد .

  تاریخ ثبت : 13 تیر 1395
 مدیر سایت
 7237