بررسی آلودگی آب رودخانه زیلکی رود در استان گیلان

در این تحقیق تاثیر سموم، کودها و مواد شیمیایی بر آب رودخانه زیلکی رود گیلان بررسی شد. بدین منظور از پنج نقطه این رودخانه نمونه برداری شد و میزان فسفات، نیترات، آمونیوم، جیوه، ارسنیک، کادمیوم، ادیفنفوس، بوتاکلر و دیازینون بر روی نمونه ها اندازه گیری شد...

  تاریخ ثبت : 1393/10/25
 2741