یکشنبه, 10 فروردین 1399

شبیه سازی پهنه سیل گیر رودخانه سیاهرود در محدوده شهر رشت با استفاده از GIS و مدل هیدرولیکی HEC-ARS

از بین رفتن و تخریب کانال ها و مجاری انتقال آب در شهر رشت سبب انحراف رواناب ها و عدم کنترل آنها می شود. زهکشی رواناب های سطحی یکی از مشکلات مدیریت کلان شهر رشت می باشد. بالا آمدن آب رودخانه بر اثر سیلاب و مسدود شدن کانالهای زهکشی در این شهر یکی از عوامل اصلی آب گرفتگی خیابان ها است. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، شبیه سازی ژئومتری را با دقت و سرعت بالایی مقدور می سازد...

پیش بینی روند تغییرات کیفی رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل آماری ARIMA

آب از مهم ترین منابع طبیعی جهان است و رودخانه ها یکی از مهم ترین منابع آب قابل دسترس انسان هستند که آلودگی این منابع یکی از مشکلات اصلی زیست محیطی در قرن اخیر بوده است. بنابراین اطلاع از روند کیفی آبهای سطحی در طول زمان و پیش بینی این روند این امکان را فراهم میکند تا ضمن استفاده از آن در موارد مختلف،شیوه های مدیریتی صحیح اتخاذ شود تا کمترین آسیب به این منابع در آینده وارد شود...

تعیین سهم رواناب حاصل از ذوب برف در آورد سالیانه حوضه آبریز ناورود با استفاده از تصاویر ماهواره ای دما و پوشش برف و مدل هیدرو لوژیکی SRM

تعیین سهم رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز با رژیم برفی و برفی بارانی از دغدغه های اکثر کارشناسان منابع آب کشور می باشد که تا کنون برآورد آن به دلیل کمبود ایستگاه های برف سنجی و هواشناسی در ارتفاعات حوضه ها و استفاده از روش های مساحی سنتی با خطاهای بسیار زیاد صورت می گیرد. عدم وجود مدیریت یکپارچه در حوضه های آبریز، کنترل سیلاب، فرسایش خاک، پیش بینی خشکسالی و تامین آب مصرفی، مسائل و مشکلاتی می باشند که مدل سازی ویژگی های سطحی بارش برف از دیدگاه هیدروکلیمائی می تواند نقش بسزائی در کاهش اثرات آنها داشته باشد...

Interaction between the Effects of Deficit Irregation and Water Salinity on Yield and Yield Components of Rice in Pot Experiment

Water scarcity and salinity are important limitations for agricultural production in semi-arid region. The purpose of this research is to study the interaction between the effects of water salinity and deficit irrigation on yield as grain per pot and yield components in greenhouse  conditions...

Rice Yield Modeling under salinity and Water Stress Conditions using an Apprpriate Macroscopic Root Water Uptake Equation

The objective of this study were to evaluate the application of different macroscopic root water extraction models for prediction of rice grain yield based on data obtained in a greenhouse experiment…

تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

این پژوهش با هدف بررسی بهره وری کاربرد آب و مدیریت آبیاری ارقام اصلاح شده، هیبرید و محلی در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با فاکتور اصلی مدیریت آبیاری شامل: آبیاری غرقاب دائم، آبیاری پس از ناپدید شدن آب از سطح زمین(اشباع) و تیمارهای آبیاری تناوبی با دور 5، 8 و 11 روز و ارقام مختلف برنج به عنوان فاکتور فرعی در 3 سطح رقم هیبرید بهار 1، رقم اصلاح شده درفک و رقم محلی علی کاظمی طی سال زراعی 1385 در اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت انجام شد...

« 1 2 3 4 » صفحه: