شناسایی مناطق مناسب ساخت پیست اسکی روی برف در ارتفاعات مشرف به جاده اسالم به خلخال

ارتفاعات مشرف به جاده اسالم به خلخال با شیب مناسب، پوشش برف با ضخامت و چگالی بالا در طول 6 ماه از سال و داشتن جاده ارتباطی مناسب، می تواند بعنوان یک منطقه گردشگری با داشتن پیست اسکی روی برف مورد استفاده قرار گیرد. شناخت ویژگی های منطقه از این منظر با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای GIS و آماری ،نتایج دقیق تری از وضعیت طبیعی منطقه از جنبه گردشگری زمستانه ارائه خواهد داد. در این تحقیق تصاویر ماهواره ای پوشش و آب معادل برف به مدت 9 سال از 1380 لغایت 1388از طریق اینترنت دریافت و به محیط نرم افزار Imagine Erdas منتقل می گردد و پس از پردازش تصاویر با استفاده از کدهای تهیه شده در نرم افزار matlab سطوح پوشش برف و آب معادل برف در سطح حوضه ،زیرحوضه ها و طبقات ارتفاعی مشخص می گردد. این داده ها از طریق مطالعات میدانی، کنترل و سپس در محیط نرم افرار ArcGIS همرا با لایه های مورد لزوم تجزیه و تحلیل نهایی شده و با استفاده از تکنیک مکانیابی، مناطق مستعد برای اسکی روی برف و گردشگری شناسایی می گردد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود مکان هایی با ویژگی های مناسب برای ایجاد پیست های اسکی روی برف با شیب کند و تند برای انواع مختلف ورزش اسکی است.

  تاریخ ثبت : 14 تیر 1395
 مدیر سایت
 7998