شنبه, 29 تیر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
پروژه بخشی از عملیات اجرایی کانال راست شفارود(کانالRMC) و تاسیسات مربوطه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 654

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:654

1 سردهنه سازی بتنی شیخ جوب و بلندجوب اسالم در شهرستان تالش مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1394/03/06 1007

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/21

بازدید:1007

تامین منابع مالی تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی پروژه در دست اجرا احداث سد مخزنی پلرود و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 743

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:743