سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه جدید و تامین آب امورات آب و شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید اعتبار مجوز حفر امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر روش حفاری امورات اب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری امورات آب ،دفتر حفاظت و بهره برداری حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ترخیص دستگاه حفاری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پمپاژ ثانویه امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح کروکی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار دستگاه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
فرآیند صدور پروانه بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برا ی کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی