چهارشنبه, 25 مهر 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تغییر میزان بهره برداری چاه امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
لایروبی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
کف شکنی امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
حفر چاه به جای چاه (جابجایی) امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید اعتبار مجوزحفر امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر و اصلاح نام امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نوع مصرف امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاحیه پروانه بهره برداری امورت آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاح قدرت برق موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ امورات آب حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری