جمعه, 27 مهر 1397

1393

بخشنامه ها ی مالی،اداری و تدارکات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه جامع اطلاحات اداری برنامه جامع اطلاحات اداری 127675/ت 50642/هـ 1393/10/28

1392

بخشنامه ها ی مالی،اداری و تدارکات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم 1392/08/29
  تکالیف قانونی ذیحساب دستگاه های اجرایی تکالیف قانونی ذیحس 08 دستگاه های اجرایی 1392/09/04
  پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور 1392/08/29
  بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه و پاسداری از بیت المال بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه و پاسداری از بیت المال 1392/08/29
  آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی مناقصه ها آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی مناقصه ها 1392/08/28
  آیین نامه اجرایی بند 'الف' ماده (26) قانون برگزاری مناقصات آیین نامه اجرایی بند 'الف' ماده (26) قانون برگزاری مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه اجرایی بند 'ج' ماده (12) قانون برگزاری مناقصات آیین نامه اجرایی بند 'ج' ماده (12) قانون برگزاری مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 1392/08/28
  آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی 1392/08/28
  آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی 1392/08/28
  آیین نامه راه کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آیین نامه راه کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 1392/08/28
  آیین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی م 10ریت منابع آب ایران آیین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی م 10ریت منابع آب ایران 1392/08/28
  آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت 1392/08/28

1386

1385

1384

1383

بخشنامه ها ی مالی،اداری و تدارکات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم 530/73314 1383/12/19