جمعه, 27 مهر 1397

1395

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی95 برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی95 1 - 1395/02/01

1392

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تعرفه هزینه کارشناسی چشمه ها تعرفه هزینه کارشناسی چشمه ها 92/163/11756 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/07/13

1390

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری 1390/06/30

1386

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه آبزی پروری و استقرار طرح های گردشگری و توریستی در منابع آبی دارای اهداف شرب نحوه آبزی پروری و استقرار طرح های گردشگری و توریستی در منابع آبی دارای اهداف شرب 73978/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1386/12/05

1385

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه استفاده از منابع آب مشمول بند "ج" ماده 18 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب نحوه استفاده از منابع آب مشمول بند "ج" ماده 18 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب 48462/120 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1385/08/10

1383

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب 58734/41/10 معاونت امور آب وزارت نیرو 1383/10/13