جمعه, 27 مهر 1397

1379

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... هیأت وزیران 1379/08/11

1375

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون آب و نحوه ی ملی شدن آب آب و نحوه ی ملی شدن آب 1375/08/27

1370

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مواد قانونی مرتبط با آب در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی مرتبط با آب در قانون مجازات اسلامی هیأت وزیران 1370/05/08

1361

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 17335/22 مجلس شورای اسلامی 1361/12/26

1359

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 1359/04/03