جمعه, 27 مهر 1397

1396

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  رویکردهای کلان فراهم سازی زیرساخت ها و توسعه خدمات دولت الکترونیک حوزه آب در 1397 تعیین محورها و برنامه های اصلی فراهم سازی زیرساخت و توسعه خدمات در سال 97 شورای فناوری اطلاعات آب کشور 1396/11/01

1394

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی حوزه فاوا (راهبر2) رنامه عملیاتی حوزه فاوا دفتر فناوری و مدیریت اطلاعات و آمار 1394/01/01

1393

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه جامع اصلاح نظام اداری برنامه جامع اصلاح نظام اداری 127675/ت50642 هـ هیئت دولت 1393/10/28
  نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ابلاغ مصوبه شورای فن آوری اطلاعات با موضوع نقشه راه توسعه دولت الکترونیک 200/145 شورای عالی فن آوری اطلاعات 1393/06/11
  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک و جدول تکالیف مرتبط آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 206/93/7740 شورای عالی اداری 1393/06/10

1392

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت 1392/09/04
  آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی 1392/08/28

1391

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی سازمان فناوری اطلاعات 1391/11/01
  دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی 1 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1391/11/01
  تصویب نامه پورتال دستگاه های اجرایی تصویب نامه پورتا دستگاه های اجرایی 19263/ت42635/ک ریاست جمهوری 1391/10/03

1389

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات 1 - 1389/11/29

1387

1386

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری 18059/100 1386/02/12
  سند افتا سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) معاونت فناوری اطلاعات/ دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاع 1386/07/01

1385

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند توسعه فناوری اطلاعات وزارت نیرو 1- س ف ا- ف ا 1385/09/08
  بخشنامه انتقال ميزباني اطلاعات کليه سايت هاي دولتي و غيردولتي به داخل كشور 17754/3 1385/05/04
  سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو 1-س ف1-ف1 وزارت نیرو 1385/09/08

1384

1383

1382

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه دبيرخانه 159536/1903 1382/08/21

1381