جمعه, 27 مهر 1397

1395

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 96 قانون بودجه سال 96 220/106080 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1395/12/25
  قانون بودجه سال 95 قانون بودجه سال 95 646/12463 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1395/02/29

1393

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1394 قانون بودجه سال 1394 535/90710 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1393/12/26
  لایحه بودجه سال 1394 لایحه بودجه سال 1394 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رویس جمهور 1393/09/15

1392

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1393 قانون بودجه سال 1393 149545 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1392/12/10
  قانون بودجه سال 1392 قانون بودجه سال 1392 241650 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1392/03/19
  قانون بودجه سال 1390 قانون بودجه سال 1390 1392/01/27

1391

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1391 قانون بودجه سال 1391 653/9577 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1391/02/31

1390

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1389 قانون بودجه سال 1389 1390/07/05