یکشنبه, 17 فروردین 1399

 

نتایج اندازه گیری شبکه کمی و کیفی آب های زیرزمینی

ردیف نتایج اندازه گیری شبکه کمی و کیفی محل دریافت نقشه محل دریافت
1 بانک اطلاعات نتایج کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده ی مطالعاتی فومنات از سال 94-81 "فومنات" rar.دریافت فایل
2 بانک اطلاعات نتایج کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده ی مطالعاتی آستانه - کوچصفهان از سال 94-81 " آستانه-کوچصفهان" rar.دریافت فایل
3 بانک اطلاعات نتایج کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده ی مطالعاتی لاهیجان - چابکسر از سال 94-81 " لاهیجان- چابکسر" rar.دریافت فایل
4 بانک اطلاعات نتایج کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده ی مطالعاتی تالش از سال 94-81 " تالش" rar.دریافت فایل
5 نقشه ی تیسن چاه های نمونه برداری کیفی دشت گیلان ----
6 بانک آمار سطح آب چاه های  محدوده ی مطالعاتی فومنات از سال 94-81 "فومنات" rar.دریافت فایل
7 بانک آمار سطح آب چاه های  محدوده ی مطالعاتی آستانه - کوچصفهان از سال 94-81 " آستانه-کوچصفهان" rar.دریافت فایل
8 بانک آمار سطح آب چاه های  محدوده ی مطالعاتی لاهیجان - چابکسر از سال 94-81 " لاهیجان- چابکسر" rar.دریافت فایل
9 بانک آمار سطح آب چاه های  محدوده ی مطالعاتی تالش از سال 94-81 " تالش" rar.دریافت فایل
10 نقشه ی تیسن چاه های مشاهده ای دشت گیلان ----
11 بانک آمار میزان آبدهی چشمه های محدوده ی مطالعاتی "فومنات" از سال 94-81 ---- rar.دریافت فایل
12 بانک آمار میزان آبدهی چشمه های محدوده ی مطالعاتی آستانه-کوچصفهان" از سال 94-81 ---- rar.دریافت فایل
13 بانک آمار میزان آبدهی چشمه های محدوده ی مطالعاتی "لاهیجان- چابکسر" از سال 94-81 ---- rar.دریافت فایل
14 بانک آمار میزان آبدهی چشمه های محدوده ی مطالعاتی "تالش" از سال 94-81 ---- rar.دریافت فایل
15 تیسن و جدول مشخصات چاههای پیزومتر دشت "فومنات" tisen foomanat دریافت فایل
16 تیسن و جدول مشخصات چاههای پیزومتر دشت "آستانه - کوچصفهان" tisen astaneh دریافت فایل
17 تیسن و جدول مشخصات چاههای پیزومتر دشت "لاهیجان- چابکسر" tisen lahijan دریافت فایل
18 تیسن وجدول مشخصات چاههای پیزومتر دشت "تالش" tisen talesh دریافت فایل
19 نقشه ی موقعیت چا ه های پیزومتریدشت گیلان tisen gilan ----

   


    بازدید:8219

    تاریخ ثبت: 1393/11/18
    آخرین به روزرسانی: 1395/08/02