چهارشنبه, 20 فروردین 1399

نظرسنجی خدمات

 

نظرسنجی خدمات

 

شمارهعنوانشرح
1نظرسنجی خدمات مشاوران و پیمانکاران

این نظرسنجی مربوط به  خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران و مشاوران شرکت می باشد

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/12/13